Strefy zagrozenia wybuchem gazow

Stojące w terenach Unii Europejskiej znaczne rozbieżności w przepisach prawnych wznoszących się do bezpieczeństwa szczególnie w okolicach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego, spowodowały, że wprowadzono je zniwelować poprzez stworzenie odpowiedniej Dyrektywy. Stąd jeszcze w obszarze stref, które są bezpośrednio zagrożone wybuchem stworzono Dyrektywę ATEX.

Nazwa tego listu prawnego przedstawia się z języka francuskiego co dokładnie brzmi Atmosphere Explosible. Głównym zadaniem tej zasady było niczym najprawdziwsze zminimalizowanie ryzyka wybuchu metanu czy pyłu węglowego w powierzchniach zagrożonych. W kontakcie z obecnym sprawdzany dokument szeroko kojarzy się również do systemów ochronnych jak również akcesoriów, które stawiane są w okolicach zagrożonych wybuchem. Mowa tu oraz o urządzeniach elektrycznych. Zgodnie z przepisami prawnymi dyrektywy ATEX zagrożenie wybuchem we wspomnianych przestrzeniach może występować z przechowywania, produkowania i dodatkowo użytkowania substancji, jakie w końcu połączenia z powietrzem czy również z kolejną substancją mogą doprowadzić rzekomy wybuch. W zakresie tych podstawy wymienić można przede wszystkim ciecze łatwopalne a ponadto ich pary takie jak alkohole, etery, benzyny. Ponadto zaliczyć można gazy palne takie jak butan, propan, acetylen. Inne substancje to pyły oraz włókna takie jak pył cynowy, pył aluminiowy, pył drzewny czy węglowy. Aczkolwiek nie sposób opisać wszystkiego co wydobywa się w przedmiotowym dokumencie. Dlatego też studiując ogólnie niniejszy akt normatywny, należy wspomnieć, iż oznacza on wszystkie warunki i potrzebowania w terenie planów i akcesoriów wprowadzanych w przestrzeniach wybuchowych. Natomiast szczegółowe informacje mogą dostawać się w tamtych dokumentach. Należy jedynie pamiętać, że nowe dokumenty regulujące zakres stref wybuchowych metanem czy pyłem węglowym w żaden twórz nie mogą być różne z zasadą ATEX. Należy także pamiętać, że wszelkie urządzenia wprowadzane w dziedzinach zagrożonych pragną istnieć dość znakowane znakiem CE, co oznacza, że danie toż wymagało przejść procedurę oceny zgodności prowadzoną przez firmę notyfikowaną.

Dyrektywa nowego podejścia (ponieważ tak określana jest Informacja ATEX) w wypadku niezgodności urządzeń w dziedzinach wybuchowych wskazuje, że państwo członkowskie może podjąć kroki do wycofania takich urządzeń.