Rodzaje zabezpieczen urzadzen przeciwwybuchowych

Dyrektywa ATEX reguluje przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy w warunkach zagrożenia wybuchem. Ryzyko takie występuje we wszystkich gałęziach przemysłu, w których dochodzi do gromadzenia się w powietrzu łatwopalnych substancji i ich oparów, gazów oraz pyłów, które mieszając się z powietrzem, tworząc ryzyko wybuchu w przypadku powstania iskry.

Przepisy te wskazują na 13 źródeł zapłonu, z czego jednym z nich są urządzenia elektryczne. Dyrektywa dzieli je na dwie podstawowe grupy:
– grupa I – urządzenia wykorzystywane w górnictwie,
– grupa II – pozostałe gałęzie przemysłu, w których dochodzi do gromadzenia się pyłów, gazów, mgieł (przemysł petrochemiczny, chemiczny, drzewno – papierniczy, rolniczy, spożywczy.
W górnictwie, w warunkach gromadzenia się pyłu węglowego i metanu, urządzenia pod względem stopnia zabezpieczenia dzielą się na kategorie M1 i M2. W pozostałych gałęziach przemysłu, występują 3 kategorie urządzeń, których działanie jest ściśle związane ze strefami zagrożenia wybuchem, te strefy, to 0, 1, 2, 20, 21, 22. Explosion safety devices to urządzenia przeciwwybuchowe, które posiadają specjalne rodzaje zabezpieczeń, oznaczone odpowiednimi symbolami:
d – budowa ognioszczelna,
ia – budowa iskrobezpieczna (strefa 0),
ib – budowa iskrobezpieczna (strefa 1),
p – z osłoną gazową z nadciśnieniem,
e – budowa wzmocniona,
o – z osłona olejową,
q – z osłona proszkową/piaskową,
n – urządzenia przeznaczone do strefy 2,
s – wykonanie specjalne,
m – obudowa hermetyczna,
k – wykonanie wodoszczelne.
O tym, czy dane urządzenie spełnia normy i może być dopuszczone do pracy w zagrożonych wybuchem warunkach decydują jednostki mianowane przez organa władzy krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX określa minimalne wymagania bezpieczeństwa, które powinny zostać spełnione, ostateczną decyzję podejmują określone jednostki. Wyjątkiem w naszym kraju jest przemysł kopalniany. Dodatkowe certyfikaty wydaje Kopalnia Doświadczalna Barbara. W przypadku zagranicznych producentów, honorowane są certyfikaty dopuszczające wystawione przez komisje tych krajów.