Obowiazki pracodawcy dotyczace ubezpieczen spolecznych

instalacje tryskaczowe

Razem z prawem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w sytuacji minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z propozycją przedstawienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy właściciel, w którego zakładzie używane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, zobowiązany jest do wykonania odpowiedniego dokumentu, o którym mowa w artykule prawnym.

Explosion protection documents to fakt zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady postępowania w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz montuje na pracodawcę szereg obowiązków, jakich potrzebuje dopełnić, by zmniejszyć ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest odpowiedzialny do: - zapobiegania wiązaniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, aby zapewnić ochronę bycia oraz zdrowia pracowników.

Pracodawca musi dać i określić środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed początkiem musi zawierać opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metod, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto należy w miejscu pracy wydzielić odpowiednie przestrzeni w odległości zagrożenia wybuchowego i określić stopień prawdopodobieństwa wystąpienia w nich eksplozji. Pracodawca jest zobligowany do zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa opisanych w prawu. Dokument winien stanowić zrobiony przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska powinny stanowić idealnie oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym obramowaniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia ewakuacji w spraw, gdy dotrze do zagrożenia.