O materialach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego

Wybuch określa się jak dużo silną reakcję utleniania lub rozkładu, która polega na wielkim spalaniu gazów palnych, par, cieczy palnych albo pyłów lub włókien w treści, wywołującą wzrost temperatury lub ciśnienia wraz z niosącą zniszczenia falą uderzeniową i efektem akustycznym.

Wybuch jest znaczenie w ściśle określonych warunkach, i tak wtedy, gdy stężenie surowca palnego uważa się w dokładnie określonym przedziale, który zwany jest granicą wybuchowości. Stężenie składnika palnego w poszczególnym przedziale wybuchowości nie spowoduje wybuchu. Do powstawania wybuchu konieczne jest również jedna energia, której inicjatorem mogą stanowić takie składniki jak iskry, które powstały podczas pracy organizacji i instalacji elektrycznych, elementy instalacji rozgrzane do bardzo cennej temperatury, wyładowania atmosferyczne oraz elektrostatyczne. Energia ta określana jest niską energią zapłonu i definiowana jako znacznie delikatna energia kondensatora w rejonie elektrycznym, którego rozwiązanie może stworzyć zapłon mieszaniny i powtarzanie się płomienia w danych warunkach badania. Explosion safety devices to dania przeciwwybuchowe, które przeznaczone są do książce w strefach szczególnie zagrożonych eksplozją.

Wartość najmniejszej energii zapłonu jest parametrem, który pozwala na analizę zagrożenia wybuchem, który powstaje od funkcjonujących w określonym terenie źródeł, takich jak iskry elektryczne, elektrostatyczne, iskry, które powstają z pojemnościowych lub indukcyjnych obwodów elektrycznych, jak również iskry mechaniczne.

Paliwo musi brać kontakt z utleniaczem, a rozpoczęcie spalania wymaga czynnika inicjującego. Gorzej jest zainicjować wybuch pyłowy niż gazowy. Gaz wiąże się bo z atmosferą samorzutnie dzięki dyfuzji, oraz do wytworzenia chmury pyłowej wskazane jest mechaniczne mieszanie. Zminimalizowanie przestrzeni wybuchu sprzyja gwałtowności wybuchu, i w przypadku pyłów jest uważane za koniczny czynnik do jego zaistnienia. Wśród gazów utleniaczami zapewne żyć zamiast tlenu np. fluor. Ciecze, jakie są utleniaczami to m.in. kwas nadchlorowy, nadtlenek wodoru a wśród ciał stałych utleniacze to: azotan amonu, tlenki metali. Paliwa to przede wszystkim wszelkie ciecze, gazy, ale także ciała stałe.