Dyrektywa ue 447

Na obszarze Unii Europejskiej teraz jesteśmy obowiązek dostosowania się do dyspozycje ATEX, która staje się szczególnie istotnym elementem większości decyzji inwestycyjnych naszych użytkowników w kierunku instalacji silosowych.

 

Dyrektywa ATEX: jej nazwa przedstawia się od francuskich słów Atmosphères Explosibles, które składają atmosferę wybuchową. Jej przepisy, uregulowane bardzo ostro i indywidualnie w wszelkim państwie członkowskim UE dotyczą wszystkich twórców i klientów urządzeń stosowanych w polach zagrożonych powstaniem atmosfery wybuchowej.

Zasada dotyczy bezpieczeństwa organizacji i sposobów piszących rolę w dziedzinach grożących potencjalną eksplozją, jaka może występować z obecności atmosfery potencjalnie wybuchowej wytworzonej przez pary lub pyły substancji, które reagują z tlenem z powietrza atmosferycznego, np. mąki czy cukru. Stanowi ona skierowana specjalnie do dwóch grup podmiotów: dyrektywa nr 94/9/EC (Atex 95) dotyczy producentów i określa wymagania które muszą spełniać wyroby grane w obecności atmosfer wybuchowych. Dyrektywa chce z nich dopasowania sprzętu oraz instalacji (atex installations) dobranego do wysoce wymienionych wytycznych.

Natomiast dyrektywa 99/92/EC (Atex 137) dotyczy użytkowników potencjalnie zagrożonych wybuchem maszyn. W początkowym rzędzie stawia ona warunki pracodawcom w obiekcie zapewnienia bezpiecznej praktyki w warunkach narażenia na pojawianie się atmosfer wybuchowych. Spełnienie wymagań tych reguł, zawartych w utrzymanie do własnego założenia jest obowiązkowe. Wytwórca spełnia wymagania dyrektywy 94/9/WE wykonując ocenę zgodności materiału z przepisami dyrektywy, bądź w poszczególnych przypadkach zlecając certyfikację towarów na współpraca z obecnymi normami.

Pracodawca aby osiągnąć wymagania dyrektywy 1999/92/WE może współpracować ze perspektywą trzecią, aby np. zapewnić odpowiedni wybór mebla do stref zagrożenia wybuchem. Kto jest świadomy za spełnienie wymagań dyrektyw ATEX? Przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu według dyrektywy 94/9/WE obowiązuje wytwórcę.