Dokonanie oceny zagrozenia wybuchem

Wymóg opracowany oceną ryzyka wybuchu oraz dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem dotyczy przedsiębiorstw, w których praca z substancjami łatwopalnymi sprzyja tworzeniu się niebezpiecznych atmosfer wybuchowych i powodować w miejscu pracy zagrożenie wybuchem.

Magazynując (lub stosując w pracy) substancje te, które mogą tworzyć atmosfery wybuchowe z powietrzem (ciecze, ciała stałe o dużym stopniu rozdrobnienia-pyły lub gazy) pracodawca powinien dokonać oceny zagrożenia wybuchem, wskazując pomieszczenia zagrożone nim. Również powinien wyznaczyć w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej i wskazać czynniki mogące w nich zainicjować zapłon.

Na dokument zabezpieczenia przed wybuchem (explosion protection documents) składają się karty, na których umieszczono informacje w sposób, że jedna (lub kilka kart) zawiera jedno zagadnienie, co pozwala na wymianę karty w miejscu, w którym dokonano zmiany, a nie całego dokumentu. Każda karta ma zawierać nagłówek i pole do wypełnienia treścią.

Ogólnie proponuje się trzy częściową formą dokumentu:
– część pierwsza zawierająca informacje ogólne, czyli: oświadczenia pracodawcy, wykaz stref wraz z identyfikowanymi źródłami zapłonu, informacje o terminach przeglądu stosowanych środków ochronnych oraz ich opis,
– część druga zawierająca informacje szczegółowe, czyli: wykaz substancji chemicznych o właściwościach palnych stosowanych, wytwarzanych lub będącymi półproduktami w przedsiębiorstwie w ilościach mogących być palnym składnikiem atmosfery wybuchowej (oraz ich charakterystyka); opis procesów i miejsc pracy, w których są stosowane wyszczególnione substancje palne, ocenę ryzyka i przewidywane scenariusze wybuchu atmosfery wybuchowej i skutków wybuchu; zastosowane środki w celu zapobiegania wybuchowi i zmniejszające jego skutki,
– część trzecia zawierająca informacje i dokumenty uzupełniające, czyli w tej części należy umieścić szkic usytuowania stref zagrożonych wybuchem, opis zastosowanej metody ryzyka, dokumenty, które niezbędne do sporządzenia tego dokumentu lub wykaz dokumentów ze wskazaniem miejsca ich przechowywania, wykaz dokumentów odniesienia, wykaz i informacje o sporządzających DZPW.

Podsumowując: jeżeli w miejscu pracy wyznaczono strefę zagrożoną wybuchem, należy wypełnić zalecenie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).